REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, čehož důkazem je daňový doklad, (paragon, faktura) popř. řádně vyplněný záruční list. Zákazník reklamuje zboží buď osobně v sídle společnosti, anebo zašle zboží kurýrem, poštou nebo přepravcem a to buď stejným způsobem jakým mu bylo zboží dodáno anebo nejlevnějším způsobem, včetně písemného vyjádření reklamace. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti GOLDFINCH s.r.o. Adresa pro zasílání reklamace je: i-Kočárky, GOLDFINCH s.r.o., Sídlištní 286/17, 724 00 Ostrava – Proskovice.

2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky prodávajícího. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, který je ke stažení http://www.i-kocarky.cz/files/form_reklamace_zbozi.pdf).

3. Reklamace prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího pracovního dne po přijetí v sídle firmy do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí zákazníkem.)

4. V případě neopravitelné vady, uznané reklamace, bude zboží vyměněno, nebo vrácena peněžní částka za zboží, přičemž o způsobu vyřízení rozhoduje výrobce zboží nebo prodejce.

5. V případě neoprávněné reklamace mohou být zákazníkovi prodejcem účtovány náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

6. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním výrobku, špatnou obsluhou, nevhodným, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s předepsaným použitím, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, špatným skladováním, nedostatečnou údržbou. Reklamace se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením.

7. V případě uznané reklamace a pokud vzniknou zákazníkovi náklady, má zákazník nárok na proplacení nákladů na doručení zboží k reklamaci stejnou formou jako mu bylo doručeno, resp. jinou nejlevnější variantou dopravy, zpravidla poštou anebo jiným spedičním přepravcem. V případě, že byla zákazníkovi poskytnuta náhradní kompenzace za zboží (bezplatné zapůjčení kočárku, postýlky, odsávačky, monitoru dechu aj.) nemá zákazník nárok na úhradu nákladů, protože při převzetí a vrácení zapůjčení náhradního plnění dojde k převzetí a předání reklamovaného zboží.

8. V případě nevyzvednutí zboží z reklamace po uplynutí 30 denní lhůty vyřízení reklamace, (pokud se nedohodne jinak) může prodávající účtovat skladné ve výši 10,- Kč za den.

V Ostravě - Proskovicích dne 02.04.2024 Ing. Dalibor Stehlík, v.r.
jednatel